Algemene voorwaarden webshop Corki interieur

Ondernemingsgegevens

Corki bv
Hasseltsestraat 89
3290 Diest
info@corki.be
+32 (0)13/32 56 90
BE 0463 690 484

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Corki, een BV met maatschappelijke zetel te Hasseltsestraat 89, 3290 Diest, BTW BE 0463 690 484, RPR Leuven, (hierna genoemd Corki interieur) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel aan te kopen.

Onderhavige Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Corki interieur moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer zij voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Corki interieur aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitdrukkelijk in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Deze opgave van prijs sluit uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Corki interieur niet. Corki interieur is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slecht gehouden tot een middelenverbintenis. Corki interieur is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, structuur, kleur, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Corki interieur. Corki interieur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De Klant kiest zijn/haar favoriete artikelen en plaatst die in zijn/haar winkelmandje. Om de bestelling af te ronden klikt de Klant rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt het bestel- en betaalproces. De Klant vult zijn/haar persoonlijke gegevens in of logt in indien hij/zij reeds ingeschreven is. De Klant kan kiezen tussen levering of afhaling, alsook de gewenste betalingswijze (bankkaart of per overschrijving) kiezen. De Klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Corki interieur gelezen te hebben en akkoord gaat. Controleer nog een keer uw gegevens en rond de bestelling af. Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

Corki interieur behoudt zich steeds het recht om een bestelling te weigeren. 

Indien u een bestelling in onze toonzaal plaatst, dient u een voorschot van tenminste 30% van het totaalbedrag van uw bestelling te betalen alvorens het order in bestelling wordt geplaatst. Bij afhaling van de goederen dient het totaalbedrag van uw bestelling volledig betaald te zijn (overschrijving of bancontact). 

Indien u een bestelling plaatst via de webshop, dient u steeds bij het plaatsen van de bestelling 100% van het totaalbedrag van uw bestelling te betalen. Na ontvangst van het totaalbedrag van uw bestelling, zal de bestelling zo spoedig mogelijk verwerkt worden door Corki interieur.

Zolang de Klant het volledige bedrag van de bestelling niet heeft betaald, kan er geen afhaling of levering plaatsvinden. Indien de Klant het voorschot betaald heeft, maar resterende saldo niet kan of wil betalen bij levering, zal de leveringskost aangerekend worden, ongeacht de plaats van levering en ongeacht de waarde van de bestelling. 

Indien de Klant de bestelling  niet tijdig betaalt, behoudt Corki interieur zich het recht om de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dit laatste geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40% van de nog te betalen bedragen, onverminderd het recht van Corki interieur om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat de niet-betaling van de Klant met zich meebrengt voor Corki interieur.

Corki interieur zal de Klant steeds contacteren indien zijn bestelling kan opgehaald of geleverd worden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van de bestelde artikelen gebeurt enkel in België op het door de Klant opgegeven adres of door ophaling in onze winkel te Diest.

Corki interieur streeft ernaar het bestelde artikel te levering binnen de gestelde levertemijn, aangeduid bij het artikel. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 60 dagen.

De levering gebeurt:
- voor kleine materialen tot max 30 kg zoals onderhoudsproducten, lijmen, lakken, kleine toebehoren (m.u.v. plinten en profielen) en vloerbescherming via Bpost, GLS of PostNL. 
- voor alle andere materialen zoals vloeren, wanden, plinten, profielen, … gebeurt de levering door eigen of extern vervoer en is tot op de stoep van de Klant. De Klant zorgt ervoor dat de bestelwagen maximaal 10 meter van de leveringsplaats kan geparkeerd worden. De leveringsdatum wordt onderling afgesproken.

Kostprijs van verzending wordt berekend bij het afrekenen:

Afhalingen bij Corki interieur - Diest: gratis
Bestellingen < € 1250,--: + € 75,00
Bestellingen > € 1250,--: GRATIS binnen België
Paketten afhankelijk van de gekozen leverwijze 
Voor onderhoudsproducten wordt de leverkost berekend volgens gewicht en gekozen leverwijze. 

De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. Leveringen gebeuren enkel op werkdagen (niet op zaterdag, zondag, feestdagen en jaarlijks verlof). Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming van de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Corki interieur op de leveringsnota. Inontvangstname van de goederen sluit hun aanvaarding in. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Corki interieur was geboden.

Klachten met betrekking tot de ontvangen goederen moeten op straffe van ontvankelijkheid binnen de 24 uur na inontvangstname van de goederen en in elk geval voor de plaatsing ervan, schriftelijk worden gemeld aan Corki interieur, met verwijzing naar het correct nummer van de factuur.

Klachten ingediend door de Koper meer dan 24 uur na de inontvangstname van de goederen of na de plaatsing daarvan zullen door Corki interieur in behandeling worden genomen overeenkomstig de regeling voor garantie. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Corki interieur. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Corkii interieur te wijzen, bv. een aannemer die nop de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Corki interieur. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in zijn bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Corki interieur, Hasseltsestraat 89, 3290 Diest, info@corki.be, +3213325690 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de  herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Goederen die worden teruggestuurd zonder voorafgaand bericht zullen niet aanvaard worden. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn bestelling heet ontvangen, terugzenden of overhandigen aan Corki interieur, Hasseltsestraat 89, 3290 Diest. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Corki interieur zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele, onbeschadigde en oorspronkelijke verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Corki interieur wachten met terugbetaling tot Corki interieur alle goederen heeft teruggekregen en de goederen gecontroleerd zijn. Een terugbetaling zal gebeuren binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Corki interieur de goederen terug heeft ontvangen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • goederen waarvan de verpakking niet onbeschadigd, oorspronkelijk en origineel is
 • goederen of verpakkingen waarop stickers zijn gekleefd
 • goederen of verpakkingen waarop geschreven werd
 • levering of verstrekking van goederen en diensten waarvan de prijs gebonden is aan prijsschommelingen waarop Corki interieur geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
 • goederen met een beperkte houdbaarheid, bv. lijmen, vernissen, ...
 • indien u geen natuurlijk persoon bent

Artikel 8: Garantie

U heeft altijd recht op de fabrieksgarantie. Deze garantie verschilt echter per merk en per gebruiksklasse en kan daardoor variëren. De garantie die u krijgt beantwoordt in iedere geval aan de minimale wettelijke garantie.

De door Corki gegeven garantie doet nooit afbreuk aan de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten. Corki interieur geeft geen andere garantie dan de fabrieksgarantie.

Let wel, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen. 

Geen enkele garantie is van toepassing indien:

 • de goederen bij terugzending beschadigd raakt wegens gebrek aan bescherming tegen transportschade;
 • u zelf wijzigingen aan de goederen hebt aangebracht of de goederen niet op correcte wijze heeft gebruikt;
 • u de gebruiksinstructies of handleiding niet heeft nageleefd;
 • u de goederen opzettelijk stuk heeft gemaakt of er onachtzaam mee bent omgesprongen;
 • u de goederen niet goed heeft onderhouden;
 • er beschadiging is opgetreden door externe factoren, zoals brand, wateroverlast, ect;
 • u de originele factuur niet kan voorleggen of deze gewijzigd of onleesbaar is geworden;
 • Corki interieur niet (tijdig) op de hoogte werd gebracht van de klacht, niet voldoende tijd en/of mogelijkheden kreeg om deze te (laten) onderzoeken en/of niet voldoende tijd en/of mogelijkheden kreeg om het gebrek te (laten) herstellen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Corki intereur is bereikbaar op het telefoonnummer +3213325690, via e-mail op info@corki.be of per post naar Hasseltsestraat 89, 3290 Diest. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Corki interieur beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Corki interieur zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Corki interieur, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct marketing, in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzagen en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekenende aanvraag aan Corki interieur (Hasseltsestraat 89 - 3290 Diest) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,  niet volledig of pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Corki interieur, Hasseltsestraat 89, 3290 Diest.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Corki interieur, heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Corki interieur houdt anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail info@corki.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. 2 soorten cookies:

 • Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven.
 • Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijk technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstellingen te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Corki interieur om één van deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Corki interieur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement LEUVEN bevoegd.